Ηράκλειο, 21-10-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τουρισμού

Θέμα:  Τροποποίηση άρθρου για να μην επιδέχεται παρερμηνείες

 

Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών προτείνει την παρακάτω τροποποίηση, για να μην επιδέχεται παρερμηνείες, το άρθρο 9

«Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης – Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977» του νομοσχεδίου, προτεινόμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»

 

  1. Το άρθρο 7 του ν. 710/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 6 υπολογίζονται ανά έτος και επί του αθροίσματος όλων των μηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 εκείνου του έτους και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τριακόσιες (300). Το άθροισμα αυτό των ετησίων αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

 

Μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισής του και των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους. Ειδικότερα, διαιρείται  το  σύνολο των ετησίων αποδοχών της παραγράφου 1 δια του αριθμού 300. Ο διαιρέτης (300) αποτελεί εν προκειμένω τις  ασφαλιστικές ημέρες εργασίας του ξεναγού, το δε πηλίκο της άνω διαίρεσης αποτελεί το μέσο ημερομίσθιο.

 

Εάν το πηλίκο της διαιρέσεως της προηγουμένης παραγράφου είναι μικρότερο του κατά την 31ην Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη, το σύνολο των αποδοχών της προηγουμένης παραγράφου διαιρείται δια του παραπάνω ημερομισθίου. Ο διαιρέτης αποτελεί εν προκειμένω το μέσο ημερομίσθιο του ξεναγού, το δε πηλίκο της άνω διαίρεσης τον αριθμόν των ασφαλιστικών ημερών εργασίας του έτους.

 

Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου που τυχόν έχουν καταβληθεί για ετήσιες αποδοχές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου.

 

  1. Οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή για περιόδους απασχόλησης από 1η.1.2023.

 

  1. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β΄414), τροποποιείται ώστε να προβλεφθεί καταληκτική προθεσμία ως προς την προσωρινή εξαίρεση των ξεναγών από την υποχρέωση να υποβάλουν και να διαφυλάσσουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

 

δ) Οι ξεναγοί για μισθολογικές περιόδους έως 31.12.2022.».

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα προχωρήσετε στην προτεινόμενη τροποποίηση της Ομοσπονδίας, ώστε να μην επιδέχεται παρερμηνείες;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης