Ηράκλειο, 3-10-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Αναπροσαρμογή οικονομικών κριτηρίων μετεγγραφής φοιτητών

 

Στον ισχύοντα νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 111), στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, στα άρθρα 72 έως 81 αναφέρονται οι προϋποθέσεις για μετεγγραφές φοιτητών και βάσει αυτού του νόμου εκδίδεται κάθε χρόνο, γύρω στον Οκτώβριο, σχετική εγκύκλιος (αντιγραφή του νόμου).

Στο άρθρο 75 το ανωτέρο νόμου (Μετεγγραφή βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων) και στο άρθρο 76 (Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών) υπάρχουν οικονομικά κριτήρια, που βασίζονται στο κατά κεφαλήν εισόδημα.

 Συγκεκριμένα στο άρθρο 76 (Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή φοιτητής που έχει ένα περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές δύναται να αιτηθεί μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος) τα οικονομικά κριτήρια είναι: γ)το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

  1. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 3, σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι ίδιοι ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.

Σε αυτή την κατηγορία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες οικογένειες, που να συντηρούν τρία διαφορετικά νοικοκυριά (ένα νοικοκυριό η οικογένεια και δύο νοικοκυριά οι φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις), για μεγάλο χρονικό διάστημα τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Το κράτος πρέπει να βοηθήσει τέτοιες μεσαίες οικογένειες λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς σημερινές οικονομικές συνθήκες (τιμάριθμος τουλάχιστον 12%, πόλεμος στην Ουκρανία, υψηλές τιμές ενέργειας, καυσίμων, υψηλά ενοίκια κλπ) αυξάνοντας τα παραπάνω ποσά (που αναφέρονται στο άρθρο 75 και ιδίως στο άρθρο 76) τουλάχιστον κατά 15% έως 20%, για να μπορέσουν κάποιες ακόμα οικογένειες να μετεγγράψουν το παιδί τους. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά που αναφέρονται στον νόμο είχαν υπολογισθεί με τις συνθήκες του 2020.

Στον παραπάνω νόμο, στο άρθρο 81, τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 75 και 76 δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (με την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου), ώστε να προσαρμόζονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες, όπως έχει συμβεί και σήμερα.

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ:

Στο άρθρο 76 το κατά κεφαλή εισόδημα των 12.500€ θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά 15% έως 20%, λόγω κρίσης, αυξήσεων, κλπ, διότι το ποσό των 12.500€ είχε προσδιορισθεί αρχάς του 2020, προ κρίσης, με άμεση εφαρμογής της αναπροσαρμογής στα αιτήματα των φετινών μεταγραφών;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης