Ηράκλειο, 29-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Τήρηση στοιχείων ελλιμενισμού /κυκλοφορίας /αγκυροβολίας  ιδιωτικών σκαφών αναψυχή

Σε σχετική μου ερώτηση αρ.πρωτ.6781/1-8-2022 μου κοινοποιήσατε την με αρ.πρωτ.1500.1/59789/2022/254 απάντηση σας. Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η, που αφορά την θεώρηση εγγράφων άρθρο 21:

1.Οι πλοίαρχοι των από το εσωτερικό η εξωτερικό καταπλεόντων Ελληνικών πλοίων,  υποχρεούνται να προσκομίζουν εντός της οριζόμενης από τις οικείες διατάξεις προθεσμίας εις την Λιμενική Αρχή προς έλεγχο και θεώρηση τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου ως και κάθε βιβλίο το οποίο θα υποδείξει η Λιμενική Αρχή κ.λ.π

2.Σύμφωνα με το άρθρο  26 που αφορά τα Στατιστικά δελτία ναυτιλιακής κίνησης Πλοίαρχοι ,ναυτικοί πράκτορες και λογιστές πλοίων υποχρεούνται να παραδίδουν εγκαίρως εις την Λιμενική Αρχή κανονικώς συμπληρωμένα όλα τα στατιστικά δελτία κατάπλου η απόπλου επιβατών και εμπορευμάτων καθώς κάθε φορά καθορίζονται κάθε φορά υπό των αρμοδίων αρχών

3.Σύμφωνα με το άρθρο 27 ο πλοίαρχος κάθε καταπλέοντος εις τον λιμένα ελληνικού πλοίου ,ανεξαρτήτων είδους και χωρητικότητας προελεύσεως εσωτερικού υποχρεούται εφόσον αιτηθεί υπό της Λιμενικής Αρχής να καταθέσει εις αυτήν υπογεγραμμένη και χρονολογημένη κατάσταση πληρώματος κ.λ.π

4.Σύμφωνα με την απάντηση που έλαβα: Σύμφωνα με παρ. 5 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου: «Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία ή νηολόγιο τρίτης χώρας ή ειδικού φορολογικού εδάφους, του Παραρτήματος II του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), ισχύει ότι:

α. Ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται σε λήψη αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου από τις και στις Λιμενικές Αρχές των λιμένων έναρξης, λήξης του ταξιδιού και κάθε ενδιάμεσου λιμένα προσέγγισης, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β. Κατά την είσοδο στη χώρα και προκειμένου να εκτελεί πλόες εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφοδιάζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με Δελτίο Κίνησης (Transit Log), σύμφωνα με την τελωνειακή), σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία».
Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, η Λιμενική Αρχή Σάμου καθώς και οι Λιμενικές Αρχές
υπαγωγής της διενεργούν καθημερινούς ελέγχους στην περιοχή δικαιοδοσίας τους
συμπεριλαμβανομένου και του κολπίσκου Ποσειδωνίου.

Κύριε Υπουργέ κατόπιν τούτων ερωτάσθε :

Πως γνωρίζουν οι Λιμενικές Αρχές από που έρχονται τα σκάφη όταν δεν γίνεται έλεγχος;
Γιατί στα Τουρκικά σκάφη επιτρέπεται στον κολπίσκο του Ποσειδωνίου να αγκυροβολούν χωρίς άδεια;

Πως οι Λιμενικές Αρχές γνωρίζουν τον Λιμένα προέλευσης;

Πως οι Λιμενικές αρχές γνωρίζουν εάν  ένα ιδιωτικό σκάφος έρχεται από Λιμάνι εσωτερικού όταν δεν υπάρχει έλεγχος;

Με την λογική αυτή του μη ελέγχου θα μπορούν να αποβιβάζουν άτομα, στον κολπίσκο του Ποσειδωνίου, τα οποία ενώ έρχονται με τα ιδιωτικά σκάφη αυτά, δεν θα επιστρέφουν στην Τουρκία;

Τα τουρκικά σκάφη υπόκειται σε ελέγχους περί αξιοπλοΐας τους κι έλεγχο πληρώματος;

Στο πλαίσιο των ανωτέρων διατάξεων παρακαλώ να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα -κατάλογος με ημερομηνία και ‘ώρα άφιξης από την Λιμενική Αρχή της Σάμου και του Πυθαγορείου και να απαντηθεί εάν στα ιδιωτικά σκάφη που προσεγγίζουν τον κολπίσκο του Ποσειδωνίου έχει προηγηθεί έλεγχος από τις αρχές.

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης