Ηράκλειο, 23-6-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα:  Διευκρινίσεις σχετικά με τον νεοψηφισθέντα νόμο 4892/2022 για τους πυροσβέστες

 

Σε επιστολή του το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου   «Οι τρεις Παίδες εν καμίνω»  αναφέρει  ότι σχετικά με τον νεοψηφισθέντα νόμο 4892/2022, κατά άρθρο 38 αυτού, συστάθηκαν οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε) ως Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσης των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις, κατά κατηγορία, βαθμό και ειδικότητα του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και συστάθηκε ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού Γενικών Καθηκόντων «Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων», οι οποίοι κατέλαβαν πεντακόσιες (500) νέες, επί θητεία, οργανικές θέσεις.

Το σωματείο ζητάει αναλυτικές διευκρινήσεις επί των κατωτέρω εύλογων ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψιν από τα μέλη του, ήδη υπηρετούντες στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε και τα οποία είναι τα εξής:

Με την παρ.10 του ανωτέρω σχετικού, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «Για την ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τις άδειες, καθώς και για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».

Συνεπώς ερωτώνται ευλόγως τα εξής:

α) Ποιος είναι ο αριθμός των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούνται από την ημέρα πρόσληψη τους έως και την συμπλήρωση ενός έτους πραγματικής υπηρεσίας στο Π.Σ;

β) Οι προσληφθέντες στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε και για όσο χρόνο υπηρετούν σε αυτές μέχρι την συμπλήρωση των 7 ετών υπηρεσίας που έπειτα θα ενταχθούν στο Πυροσβεστικό προσωπικό, θα λαμβάνουν τα μόρια των ετών προϋπηρεσίας, χιλιομετρικών αποστάσεων από τον τόπο συμφέροντος τους και οικογενειακής κατάστασης όπως λαμβάνει το λοιπό Πυροσβεστικό προσωπικό;

γ) Για τους προσληφθέντες στις ΕΜΟΔΕ, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις περί αποσπάσεων, μετακινήσεων και μεταθέσεων που εφαρμόζονται στο λοιπό προσωπικό του Π.Σ.; Αν τυχόν τυγχάνουν εφαρμογής, ποιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των αιτήσεων τους; Και αν όχι, τι θα ισχύει για το διάστημα της 7ετούς θητείας τους;

δ) Μετά το πέρας της 7ετούς θητείας τους, με ποιο βαθμό θα ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό; Θα θεωρηθεί ότι όσοι προέρχονται από την κατηγορία αυτή, υπηρετούν ως Πυροσβεστικό προσωπικό από την ημέρα πρόσληψης τους με την ιδιότητα αυτή, ώστε να ενταχθούν αμέσως στον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη και όσοι δεν υπηρετούν στον τόπο συμφέροντος τους αφού θα έχουν συμπληρώσει ήδη επτά έτη εκτός αυτού να μπορούν να μετατεθούν σε αυτόν όπως συνέβη με τους Π.Π.Υ (Νόμος 4662/2020 άρθρο 164 παρ. γ);

ε) Ποιος θεωρείται αρχαιότερος μεταξύ ενός Π.Π.Υ και ενός 7ετούς θητείας υπαλλήλου στο Ε.ΜΟ.Δ.Ε;

στ) Οι μετακινούμενοι από το προσωπικό του Π.Σ ως εκπαιδευτές, Επικεφαλής αλλά και Διοικητές στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε, θα λαμβάνουν το επίδομα της παρ.9 του ανωτέρω σχετικού;

ζ) Οι υπηρετούντες στις Ε.ΜΟ.Δ.Ε θα ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα με αυτά του λοιπού Πυροσβεστικού Προσωπικού; αν όχι, ποιες είναι οι τυχόν διαφορές και περιορισμοί σε σχέση με το λοιπό πυροσβεστικό προσωπικό;

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα παρέχετε άμεσα τις απαραίτητες διευκρινήσεις ώστε όλα τα ανωτέρω θέματα να αποσαφηνίσουν καίρια θέματα υπηρεσίας;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης