Ηράκλειο, 8-6-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Σε επιστολή της η Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Μάθησης – ΠΕΚΕΜ αναφέρει ότι με το ν. 4763/2020 (Α΄ 254) επήλθε μια μείζων μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, με τα άρθρα 52-66 του νόμου θεσπίστηκε ο νέος θεσμός των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών μη τυπικής μάθησης που παρέχουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, επανειδίκευση (reskilling), αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling), γενική εκπαίδευση ενηλίκων και συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Εξάλλου, με το άρθρο 169 παρ. 17 του νόμου τάχθηκε προθεσμία στα υφιστάμενα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα (Κ.Δ.Β.Μ.-1) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κ.Δ.Β.Μ.-2), που διέπονται από τις διατάξεις της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ν. 4763/2020, προκειμένου να αδειοδοτηθούν ως Κ.Δ.Β.Μ. του νόμου αυτού. Δεδομένου ότι πολλά από τα υφιστάμενα Κ.Δ.Β.Μ.-1 αδυνατούν να προσαρμοστούν στις αυξημένες απαιτήσεις και προδιαγραφές (κτιριολογικές, προσωπικού και άλλες) που θέτει ο ν. 4763/2020, και προκειμένου αυτά να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία που έχουν σωρεύσει, προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας, με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα σε όσα Κ.Δ.Β.Μ.-1 δεν αδειοδοτηθούν ως Κ.Δ.Β.Μ. του ν. 4763/2020 να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως Κέντρα Ελεύθερης Μάθησης (Κ.Ε.Μ.), που είναι φορείς παροχής υπηρεσιών άτυπης μάθησης με σκοπό τη μετάδοση ειδικών γνώσεων, προγραμμάτων ή τεχνογνωσίας (know-how) χωρίς τυπικότητα και κατά τρόπο στοχευμένο και ευπροσάρμοστο στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς,  με αμεσότητα, ανάλογα με την εκάστοτε διαμορφούμενη ζήτηση. Τα Κ.Ε.Μ. υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ν. 4763/2020 για τα Κ.Δ.Β.Μ.-1. Για την έναρξη της λειτουργίας τους υποβάλλουν γνωστοποίηση κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 281 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207).

Προτείνεται στο άρθρο 169 παρ. 17 του ν. 4763/2020 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) που δεν θα τροποποιήσουν την άδεια λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, σύμφωνα με την περίπτ. α΄, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ως Κέντρα Ελεύθερης Μάθησης (Κ.Ε.Μ.) με την υποβολή γνωστοποίησης κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 281 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207). Τα Κ.Ε.Μ. είναι φορείς άτυπης μάθησης και έχουν ως σκοπό τη μετάδοση ειδικών γνώσεων, προγραμμάτων ή τεχνογνωσίας (know-how) χωρίς τυπικότητα και κατά τρόπο στοχευμένο και ευπροσάρμοστο στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της αγοράς. Υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ν. 4763/2020 για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης».

 

 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Θα επανεξετάσει η κυβέρνηση την πρόταση της ΠΕΚΕΜ;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης