Ηράκλειο, 21-3-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

 Προστασίας του Πολίτη

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ: «Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την ενιαιοποίηση των κανόνων ασφάλισης των κατατασσομένων στα Σώματα Ασφαλείας από 1/1/2011 και εφεξής»

 

Σε επιστολή του το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου   «Οι τρεις Παίδες εν καμίνω»  αναφέρουν ότι σχετικά.: Α) Η Φ10042/40444/1053 από 21-05-2019 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7Μ6Ξ465Θ1Ω-ΦΒΖ) για την αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας, για τους καταταγέντες από την 1-10-1990 έως την 31-12-2010, οι διατάξεις του αρ. 22 παρ. 3 του ν. 3865/2010 εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και συνεπώς, το ποσό για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο με τις διατάξεις του αρ. 40 του π.δ. 169/2007 (μάχιμη πενταετία), συνεχίζει να ανέρχεται στο ύψος των 39,87€ μηνιαίως.

Επίσης, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, κατά τα προβλεπόμενα στο αρ. 8 του ν. 4387/2016, ο αναγνωριζόμενος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρόνος ασφάλισης συνυπολογίζεται με τον λοιπό χρόνο μόνο για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, προσθέτοντας τον αναγνωριζόμενο χρόνο της μάχιμης πενταετίας στον συνολικό συντάξιμο χρόνο.

 

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.3865/2010 ορίζεται ότι οι στρατιωτικοί που κατατάσσονται για πρώτη φορά από 1.1.2011 και εφεξής, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ως εκ τούτου διέπονται από την κοινή νομοθεσία.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του τότε Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίστηκε μεταξύ άλλων ότι: « οι από 1.1.2011 και εφεξής κατατασσόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.2 του ν.3865/2010 υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΕΤΑΑ, δύνανται να αναγνωρίσουν ως διπλάσιες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων(Π.Δ 169/2007)».

Ωστόσο, παρά τα παραπάνω αναφερόμενα και τις διευκρινήσεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, το υφιστάμενο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε απάντηση του στο εν λόγω ζήτημα αναφέρει ότι «στην ασφαλιστική νομοθεσία του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν υφίσταται διάταξη που να προβλέπει την αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας στο διπλάσιο και ότι μελετά την εξεύρεση λύσης στο συγκεκριμένο θέμα με σκοπό την ενιαιοποίηση των κανόνων και για τον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα προχωρήσετε σε άμεσες ενέργειες  και την διευθέτηση του αναφερόμενου;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης