Ηράκλειο, 14-2-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οικονομικών

 

 

Θέμα: Επιχορήγηση φυσικών προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στην Περιφέρεια Κρήτης, εξαιτίας του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021

 

Σε επιστολή του ο Σύλλογος Σεισμοπλήκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας “Η Ελπίδα” αναφέρει ότι Σχετ. : 1. Ο ν.4797/2021 (Α΄ 66) «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις». 2. Ο ν.4871/2021 (Α΄ 246) «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις».

 

Με το άρθρο 76 του ν.4871/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του ν.4797/2021. Πιο συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4797/2021 ορίζεται πλέον ότι «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.»

 

Στην Περιφέρεια Κρήτης, Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ηρακλείου, έχουν κατατεθεί και κατατίθενται αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών που αφορούν σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, και έχουν διενεργηθεί αυτοψίες για την εκτίμηση και την καταγραφή των ζημιών από τον σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 από την επιτροπή κρατικής αρωγής.

Ως εκ τούτου, και δεδομένων των σημαντικών και εκτεταμένων ζημιών σε αριθμό κτηρίων και επιχειρήσεων και σε μέγεθος καταστροφής που προκάλεσε ο εν λόγω σεισμός, και είχε ως αποτέλεσμα την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνέπειων που προέκυψαν λόγω της προαναφερθείσας ισχυρής σεισμικής δόνησης στην παραπάνω περιοχή, δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4797/2021, μετά την ενημέρωση των αρμόδιων Υπουργείων από την Περιφέρεια Κρήτης και την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

 

Πότε θα εκτελεσθεί η κοινή υπουργική Απόφαση;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης