Ηράκλειο, 11-1-2022

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σάμου

Με την με αριθ. πρωτ. 56/26-11-2021 αίτηση μου, ζήτησα να μου κατατεθούν αντίγραφα των εγγράφων του φακέλου που αφορούν στην ερώτησή μου αριθ. πρωτ. 348 / 15- 10- 2021.
Με την με αριθ. Πρωτ. 1500.1/93563/419/22-12-2021 απάντησή σας, μου κοινοποιήθηκε μικρό μέρος των εγγράφων και  σ’ αυτά δεν περιλαμβάνονται έγγραφα της Α.Α.Δ.Ε. , της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, αλλά και το με αριθ. πρωτ.3123.30/1276/ 13-7-2020 του Λιμεναρχείου Σάμου προς το Δ.Λ.Τ Σάμου.

Για λόγους διαφάνειας παρακαλώ:

1.Την άμεση κατάθεση κάθε σχετικού εγγράφου στη Βουλή των Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων όσων προαναφέρθηκαν ότι δεν χορηγήθηκαν και
2. Τη διενέργεια ελέγχου των λόγων που αυτά δεν κατατέθηκαν με την πρώτη
αίτησή μου, με γνωστοποίηση του πορίσματος ελέγχου σας.

 

Ο αιτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης