ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Ενίσχυση Θεάτρου Κωφών Ελλάδος

Το Θέατρο Κωφών Ελλάδος (ΘΚΕ), από την ίδρυση του 1983, έχει παρουσιάσει με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, έργα από το Ελληνικό και Παγκόσμιο Δραματολόγιο και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην εκπαίδευση της κοινότητας των κωφών-βαρήκοων σε πεδία όπως η τέχνη η ιστορία και η γλώσσα αλλά και στην διάδοση και καθιέρωση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας.

Την τελευταία διετία με την υγειονομική κρίση, το ΘΚΕ, επλήγη ανεπανόρθωτα, καθώς δεν είχανε την δυνατότητα παραστάσεων με συνέπεια να μη μπορούνε να ανταποκριθούνε στα πάγια έξοδα, κυρίως ενοίκια τα οποία ανήλθαν στο ποσό tων 24.146,80 ευρώ πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης των εκμισθωτών, για τα οποία οι ιδιοκτήτες εξέδωσαν διαταγή πληρωμής και διαταγή απόδοσης μίσθιου τον Μάρτιο 2020.

Με την έκδοση της δικαστικής απόφασης των εκμισθωτών εις βάρος τους, οι εκμισθωτές έλαβαν μέτρα εις βάρος των διαχειριστών (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ). Κατά την εκδίκαση της ανακοπής και αναστολής αυτών ελήφθη αναβολή προκειμένου να βρεθεί εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

Η δικηγόρος τους ήρθε σε επικοινωνία με τον δικηγόρο των εκμισθωτών και κατάφερε να μην αναζητήσουν τόκους και δικαστική δαπάνη, να διαγράψουν μέρος του ποσού και να οφείλονται 17.000 ευρώ.

Η τελευταία συμφωνία για να ισχύει πρέπει να υπάρξει εξόφληση μέχρι τέλος του έτους 2021, σε διαφορετική περίπτωση θα είναι απαιτητό ολόκληρο το ποσό πλέον τόκων και δικαστικής δαπάνης.

Ερωτάσθε κ. Υπουργοί:

Θα συνδράμετε οικονομικά το ΘΚΕ, ώστε να εξοφλήσουνε το επιδικασθέν ποσό των 17.000 ευρώ, και να μπορέσουνε να κάνουνε ένα νέο ξεκίνημα;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης