Ηράκλειο, 3-12-2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: Αποκλεισμός Γεωργικών Συμβούλων στο υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020 (ΠΑΑ)

Η απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 3597 του ΥΠΑΑΤ αποκλείει τους μεμονωμένους Γεωργικούς Σύμβουλους φυσικά πρόσωπα , από το μέτρο της συμβουλευτικής παροχής υπηρεσιών.

Παλαιότερα άρθρα δεν έχουν τις ίδιες δεσμεύσεις.

Συγκεκριμένα:

Στο ΦΕΚ 267/ Β’/01.02.2018 , Αποφάσεις Αριθμ. 163/13692, Άρθρο 6 αναφέρεται ότι:

Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ.( Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7, πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις

α) Να έχει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών μορφών στο πλαίσιο λειτουργίας των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αντίστοιχων Αναπτυξιακών Εταιρειών.

 β) Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. ( Γεωργικοί Σύμβουλοι) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων οι δυο (2) τουλάχιστον να είναι Γεωτεχνικοί.

γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής , η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση.

γα) Να διαθέτει έδρα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.

γβ) Να δραστηριοποιείται σε προσδιορισμένο γεωγραφικά χώρο έως δυο όμορες Περιφερειακές Ενότητες

Στο ΦΕΚ 5538/ B’/17.12.2020, αποφάσεις Αριθμ. 1583/335048, άρθρο 6 αναφέρεται ότι:

Προϋποθέσεις πιστοποίησης Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

  1. Για την ένταξη στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. ( Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις), δύνανται να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., (του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Ε.Ο.Χ. ή άλλων συνδεδεμένων ή σε συμφωνία με την Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Ε.Ε.) που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.
  2. Για να πιστοποιηθεί ως Γ.Σ. ένα φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής. Στην περίπτωση εισαγωγής νέων θεματικών πεδίων δύνανται να επεκταθούν οι παραπάνω ειδικότητες.

β) Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος, σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί.

 γ) Να κατέχει «Βεβαίωση παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης του άρθρου 7.

δ) Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.

ε) Να μην σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τον έλεγχο των Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ.

στ) Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται σε τέτοιου είδους εταιρείες. 3. Δυνατότητα πιστοποίησης έχουν εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι – Α.ΤΕ.Ι.). Επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέχουν πρέπει να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται, και σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο.

  1. Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8 πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι νομική οντότητα, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. β) Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ.

γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.

 

Να σημειωθεί ότι στο 6 -4. γ) αφαιρείται η λέξη όμορες

 

Στο Αρ. πρωτ.: 3597 του ΥΠΑΑΤ με Θέμα: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014- 2020 (ΠΑΑ), στο Άρθρο 6 «Κριτήρια επιλεξιμότητας υποψήφιων παροχών» αναφέρεται:

1γ.Έχουν εταιρική έδρα στην Ελλάδα. Στην Περιφέρεια που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στήριξης διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση με επαρκές προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση (δ), ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή της περίπτωσης (στ) και διακριτή τήρηση λογιστικών βιβλίων. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης και σε μία επιπλέον Περιφέρεια, αυτοτελώς ή συμπράττοντες σε κοινοπραξία, εφόσον διατηρούν και σε αυτήν εγκατάσταση που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

1δ. Διαθέτουν κατ’ ελάχιστο δύο ΓΣ Γεωπόνους ΠΕ, που θα είναι σε θέση να καλύψουν συμβουλές σχετικά με τη φυτική και ζωική παραγωγή και ένα ΓΣ Οικονομολόγο ΠΕ ή Γεωπόνο ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. ή/και διαφορετικής, εφόσον διαθέτει σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο. Τα θεματικά πεδία στα οποία έχουν πιστοποιηθεί συνολικά οι ΓΣ του παρόχου πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα Πακέτα ή είδη Συμβουλών που περιλαμβάνει η πρόσκληση στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής τους. Το ελάχιστο δυνατό δυναμικό των τριών ΓΣ είναι μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και μπορεί να συμπεριλαμβάνει μετόχους, διαχειριστές ή διευθύνοντες συμβούλους του παρόχου, εφόσον ικανοποιούνται οι λοιπές προϋποθέσεις επιλεξιμότητάς τους. Το επιπλέον δυναμικό των ΓΣ που παρέχει συμβουλές στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου μπορεί να είναι:

  1. Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι και δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι οι παρακάτω:

α) Οι ΦΠΓΣ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

 β) Μεμονωμένοι ΓΣ φυσικά πρόσωπα.

 

Αυτός ο τελευταίος αποκλεισμός που δεν δικαιολογείται και έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ανισότητες.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  • Να μας ξεκαθαρίσετε για ποιο λόγο Στο Αρ. πρωτ.: 3597 του ΥΠΑΑΤ αποκλείονται οι μεμονωμένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι φυσικά πρόσωπα; Θα αρθεί αυτή η αδικία στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί;
  • Για λόγους δικαιοσύνης και ίσων ευκαιριών και επειδή για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. πρέπει να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ., εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ., πουθενά δεν προσδιορίζεται ότι χρειάζεται ο 3ος να είναι ΓΣ Οικονομολόγος ΠΕ ή Γεωπόνος ΠΕ κατεύθυνσης, σχολής, τμήματος ή τομέα γεωργικής οικονομίας των Α.Ε.Ι. ή/και διαφορετικής, εφόσον διαθέτει σχετική εξειδίκευση που αποδεικνύεται με μεταπτυχιακό τίτλο, θα καταργήσετε άμεσα την εν λόγω αδικία στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για να μπορούν όλοι οι Φ.Π.Γ.Σ. να συμμετέχουν;
  • Επίσης, να μας προσδιορίσετε για ποιους λόγους απαιτείται ανάλογη υλικοτεχνική υποδομή για να μπορεί να υποβάλλει κάποιος αίτηση;
  • Για ποιον λόγο μπορούν να υποβληθεί αίτηση στήριξης και σε μία επιπλέον Περιφέρεια, η οποία δεν είναι όμορη;
  • Θα προχωρήσετε άμεσα σε άρση της αδικίας σε βάρος όλων των παραπάνω που αφαιρούνται άδικα;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης