Ηράκλειο 22-10-2021

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: ηλεκτρονική πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα my Digital Accounting and Tax Application (myData) της ΑΑΔΕ υποχρεώνει το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, από την μικρότερη ατομική μέχρι τις μεγάλες Α.Ε., να υποβάλλουν καθημερινά, σε ζωντανό χρόνο, κάθε παραστατικό, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επειδή δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τον τρόπο δημιουργίας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τόσου σημαντικού εργαλείου που προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης και έχει επίπτωση στο σύνολο σχεδόν των φορολογικών υπόχρεων τις χώρας. Θα θέλαμε να ζητήσουμε κάποια επιπλέον στοιχεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εν λόγω φορολογικού εργαλείου και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εσωτερικά από τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ( σε συνεργασία με τυχών άλλες γενικές διευθύνσεις) θα θέλαμε να γνωρίζουμε τα εξής:

  1. τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου
  2. μια εκτίμηση του κόστους με βάση τις εργατοώρες ή τους ανθρωπομήνες που αφιέρωσαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έως την τελική και λειτουργική έκδοση του
  3. με ποια πρότυπα ασφάλειας λειτουργεί το σύστημα και που τηρούνται οι συλλεγόμενες πληροφορίες
  4. την ηλεκτρονική αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ των υπηρεσιών καθόλη τη διάρκεια σχεδιασμού και υλοποίησης του εν λόγω έργου

Σε περίπτωση που ανατέθηκε εξωτερικά σε κάποιον ανάδοχο θα θέλαμε να μας καταθέσετε τα εξής:

  1. το τεκμηριωμένο αίτημα του αρμόδιου Διατάκτη για την προμήθεια του λογισμικού myData
  2. τη διακήρυξη του διαγωνισμού
  3. την απόφαση ανάθεσης
  4. τη σύμβαση με τον ανάδοχο (ιδιωτικό συμφωνητικό)
  5. τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης – Διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας των προσφορών, που αφορούν την εισήγηση ως προς την επιλογή αναδόχου
  6. τα πρακτικά της Επιτροπής Παραλαβής

 

Ο αιτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις αναρτημένες απαντήσεις των Υπουργείων:

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=8ed27983-821b-42d1-a038-adcc00efd1c1