Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2021

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Χαρακτηριστικά αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας στο σύστημα επιλογής Προϊσταμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4389/2016 και ιδίως των άρθρων 14, 17, 26, 27, 38, 41 αυτού προβλέφθηκε η δυνατότητα δημιουργίας ξεχωριστού συστήματος επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ. Με την υπ’ αριθμό ΔΔΑΔ Γ 1030900 ΕΞ 2016/08-09-2016 (ΦΕΚ Β’ 2922) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής», όπως ισχύει, καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ.

Στην συγκεκριμένη απόφαση προβλέφθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης με βάση α) τα τυπικά, εκπαιδευτικά και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης του υποψηφίου, γ) την αξιολόγηση του υποψηφίου και δ) την διαδικασία δομημένης συνέντευξης στην οποία θα υποβληθεί ο υποψήφιος κατά την διαδικασία επιλογής (άρθρο 2 παρ. 1 της ως άνω απόφασης). Παρότι το εν λόγω σύστημα παρουσιάζεται να λαμβάνει υπόψη κατά την διαδικασία επιλογής με αντικειμενικό τρόπο όλα τα τυχόν προσόντα του κάθε υποψηφίου και βρίσκεται σε συμφωνία με άλλα αντίστοιχα συστήματα επιλογής Προϊσταμένων του Δημόσιου Τομέα, αυτή η αντικειμενικότητα καταστρατηγείται καθώς δίδεται η δυνατότητα στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να μην επιλέξει τον πρώτο σε μοριοδότηση στον σχετικό Πίνακα Κατάταξης κατά το δοκούν, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 περ. δ της ως άνω απόφασης «Μετά το πέρας της διαδικασίας, το αρμόδιο Συμβούλιο καταρτίζει πίνακα κατάταξης υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αρμοδιότητάς του κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού και εν συνεχεία υποβάλλεται στον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος και αποφασίζει οριστικά, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί από τη γνώμη του συμβουλίου και δεν προκρίνει για επιλογή τον πρώτο, ανά θέση, βάσει της σειράς κατάταξης του πίνακα.». Επιπλέον, σε αντίθεση με το σύνολο των αντιστοίχων συστημάτων επιλογής του Δημόσιου Τομέα, σε κανένα στάδιο της διαδικασίας επιλογής δεν δημοσιοποιείται ο σχετικός πίνακας κατάταξης των συμμετεχόντων υποψηφίων, ευνοώντας περαιτέρω την αδιαφάνεια του συστήματος. Ο συγκεκριμένος πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, δε, δεν δημοσιοποιείται ούτε μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Σε τι ποσοστό των διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, Τμήματος, Αυτοτελούς Γραφείου έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικές αιτιολογίες από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την επιλογή υποψηφίων ως Προϊσταμένων που δεν βρίσκονταν στην πρώτη θέση του σχετικού Πίνακα Κατάταξης; Παρακαλούμε παραθέστε μας συγκεκριμένα ποσοστά και αριθμούς υποθέσεων για κάθε επίπεδο θέσεων ευθύνης.
  • Με δεδομένο το χαρακτήρα αντικειμενικών κριτηρίων που περιέχει το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ, ποιο σκοπό εξυπηρετεί η δυνατότητα παράκαμψης του υποψηφίου που βρίσκεται στην πρώτη θέση του σχετικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων που προέκυψε από την διαδικασία επιλογής, ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπάρχον σύστημα κριτηρίων βαθμολογεί τόσο τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου όσο και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μέσα από τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης;
  • Υπάρχει κάποιο παράδειγμα ειδικής αιτιολογίας που να έχει χρησιμοποιηθεί από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κατά αυτή την αδιαφανή διαδικασία παράκαμψης που να μην κάνει μνεία χαρακτηριστικών που μοριοδοτούνται ούτως ή άλλως από το αντικειμενικό σύστημα κριτηρίων του συστήματος επιλογής και έχουν εκτιμηθεί κατά την διαδικασία επιλογής (π.χ. πρότερη εργασιακή εμπειρία); Με αυτό τον τρόπο δεν καταστρατηγείται το σύνολο της αντικειμενικότητας του συστήματος επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της ΑΑΔΕ;
  • Τι εξυπηρετεί η μη δημοσιοποίηση του πίνακα μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ούτε καν, δε, μετά το πέρας αυτής, πέρα από την ενίσχυση της αδιαφάνειας και της ευνοιοκρατίας, ειδικά με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη πρακτική έρχεται σε αντίθεση με το σύνολο των πρακτικών αντιστοίχων συστημάτων επιλογής του λοιπού Δημόσιου Τομέα;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης