Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργό Εσωτερικών

 

Θέμα: Ειδικές άδειες και μειωμένο ωράριο για πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες

 Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, ως θεσμικός  εκπρόσωπος  του χώρου των πασχόντων από συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες, θέτει  ένα καίριο  θέμα το οποίο δεν αφορά  αποκλειστικά την εξαιρετικά ευαίσθητη ομάδα των πάσης φύσεως καρδιοπαθών αλλά και γενικότερα τα ΑΜΕΑ και τους πάσχοντες από χρόνιες παθήσεις κάθε κατηγορίας και υποκατηγορίας, φέροντα ένα συγκεκριμένο πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας και άνω.

Ειδικότερα αναφέρονται στις ισχύουσες άδειες ειδικών περιπτώσεων οι οποίες αφορούν τους συμπάσχοντες  και τους γονείς/κηδεμόνες  των συμπασχόντων, που ορίζουν ρητά τα ισχύοντα όπως:

 

-Μειωμένο ωράριο κατά 1 ώρα για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
ΦΕΚ Α΄ 263/2008 – Άρθρο 30, παράγραφος 8.
Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως: «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
– Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου,
καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.» επίσης το άρθρο 50 του ΔΥΚ.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 και το άρθρο 27 του ν. 4305/2014: «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

– Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς-τετραπληγικούς, τους νεφροπαθείς τελικού σταδίου, καθώς και τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα». Σύμφωνα δε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/2-6-2009 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας α) όταν ο υπάλληλος-γονιός και το παιδί αυτού έχουν αναπηρία 67% και άνω, ο υπάλληλος δεν δικαιούται σωρευτικά τη διευκόλυνση της ως άνω διάταξης και β) σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι τη διευκόλυνση δικαιούται μόνο ο ένας γονέας.

– Παράλληλα, σύμφωνα με το Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 25 τ. Α΄, ΆΡΘΡΟ 50, ΠΑΡ. 4, «Υπάλληλοι με ποσοστό 50% και άνω δικαιούνται από την Υπηρεσία κάθε ημερολογιακό έτος άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών επιπλέον της κανονικής άδειας».

Οι ρυθμίσεις τις οποίες επισημαίνουν αποτελούν καρπό συστηματικού αγώνα ετών του αναπηρικού κινήματος και του χώρου των χρονίων παθήσεων, με αιχμή του δόρατος τρόπον τινά την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Δεν συνιστούν προνόμια ή εξυπηρετήσεις αλλά βάσει και των καθοριζομένων ποσοστών αναπηρία και των λοιπών όρων, στοχεύουν στη διευκόλυνση συνανθρώπων μας με εύθραυστη υγεία και μάλιστα αντικειμενικά σοβαρά προβλήματα, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας, παραμένοντας παραγωγικοί και διαφυλάσσοντας την κλονισμένη υγεία αυτών.

Η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δεν είναι στην πράξη καθολική και δεν αφορά το σύνολο των εργαζομένων με αναπηρία και χρόνια πάθηση.

Είναι άδικο και αντιβαίνει την αρχής της ισονομίας και της ενιαίας αντιμετώπισης ιδίων περιπτώσεων.

Με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες παραφωνίες ως προς την εφαρμογή του νόμου όπου πουθενά δεν αναφέρεται ρητά ότι ο φέρων ποσοστό αναπηρίας είναι υποχρεωμένος να επιλέξει τη μία από τις δύο άδειες, κάτι το οποίο εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Βάσει των ποσοστών αναπηρίας τα οποία τίθενται τόσο για τους πάσχοντες όσο και για τους συγγενείς πρώτου βαθμού, πρόκειται για άτομα τα οποία σαφώς χρήζουν έμπρακτης στήριξης αντικειμενικά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

-Θα προβεί η κυβέρνηση στις απαιτούμενες διαδικασίες για την αποτροπή αυθαιρεσιών από οπουδήποτε και εάν προέρχονται είτε με νέα νομοθετική ρύθμιση στο αυτό πνεύμα είτε εάν κριθεί επαρκές, με την αποστολή σχετικής εγκυκλίου, ώστε οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας να εναρμονισθούν πάραυτα σε όλα τα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς χωρίς εξαίρεση;

-Θα υπάρξει άμεση παρέμβασή, με εγκύκλιο, ώστε να καταστεί υποχρεωτική πάντα η λήψη της ειδικής άδειας  παράλληλα με τη διευκόλυνση του μειωμένου κατά μία ώρα ωράριο, εκτός και εάν η υπάρξει έγγραφη αποποίηση του δικαιώματος από τον ενδιαφερόμενο;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης