Ηράκλειο, 5 Μαίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα:  Κατάργηση Κράτησης αλληλεγγύης

 

Με το νόμο 4646/2019 καταργείται ολοσχερώς η εισφορά αλληλεγγύης από τις συντάξεις των ΑΜΕΑ.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 18 αναφέρεται:

  1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
    «2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που παρουσιάζουν αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14.»

Σε επιστολή που λάβαμε από τον κύριο Σταμάτιο Δανά ενημερωθήκαμε ότι ακόμα περιμένει να εφαρμοστεί το εν λόγω  μέτρο. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Δανάς έχει αναπηρία 88%.

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Θα μεριμνήσει η κυβέρνηση να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η εν λόγω αδικία προς το πρόσωπο του κυρίου Δανά;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης