Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς  Παιδείας, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.

 

Με την παρούσα επιστολή η ΕΕΕ αναφέρει ότι  επανειλημμένα έχει εκφράσει την άποψή της ότι, για την ανάπτυξη της Έρευνας και της Καινοτομίας στη χώρα, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα ορθολογικό και υλοποιήσιμο πρότυπο οργάνωσης και διακυβέρνησης ενός ενιαίου εθνικού ερευνητικού ιστού, που θα διευκολύνει το σχεδιασμό της εθνικής ερευνητικής στρατηγικής. Η θεσμοθέτηση αυτή θα ενισχύσει την εφαρμογή διαφανών και αξιοκρατικών μεθόδων κατανομής και διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων, με παράλληλη αποτίμηση/αξιολόγηση της χρήσης τους, βασισμένη σε κοινά αποδεκτούς δείκτες, αποτίμηση η οποία θα αφορά σε όλους τους φορείς/χρήστες (δημόσιους και ιδιωτικούς) και σε όλα τα εθνικά ερευνητικά προγράμματα.

 

Το υπό συζήτηση σ/ν  «Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου: «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις»» περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό ρυθμίσεων για την Έρευνα και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ). Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, στις οποίες να διαφαίνεται η πρόθεση της Πολιτείας να εστιάσει σε θέματα μείωσης της γραφειοκρατίας στη διαχείριση κονδυλίων έρευνας, στην αξιοποίηση και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της έρευνας στη χώρα μας και στην αύξηση των συνεργειών μεταξύ των φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με απώτερο στόχο την κοινή χρήση υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον έχουν αφαιρεθεί διατάξεις που υπήρχαν στο κείμενο της διαβούλευσης http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11125.

Τονίζουν ότι για μία ακόμη φορά που συζητείται σ/ν του ΥΠΑΝ που περιλαμβάνει νομοθετικές ρυθμίσεις για την Έρευνα και τα ΕΚ, η ΕΕΕ δεν προσκλήθηκε για να παρουσιάσει τις θέσεις της ερευνητικής κοινότητας στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

 

Τέλος, καταθέτουν τις κύριες επισημάνσεις και τις προτάσεις τους ως προς την αναγκαιότητα για νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες στο κατατεθέν ν/σ.

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2020-7-24 Λογιάδης ΕΕΕ επιστολή Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών