Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει αναφορά την επιστολή της προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρίας Άννας Μητράκη. Η επιστολή αναδεικνύει την έλλειψη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

 

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 Αθήνα, 21/2/2020

 Ο καταθέτων Βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

 

Επιστολή Προέδρου του Τμήματός Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηράκλειο 17.2.2020

Αρ. Πρ. 1680

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, Απευθυνόμαστε σε εσάς για το σοβαρό θέμα που αφορά την έλλειψη αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων (και ιδιαίτερα όσον αφορά διορισμούς σε θέσεις εκπαιδευτικών) στους αποφοίτους του Τμήματός Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιστήμη των Υλικών είναι σχετικά νέος επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, που ωστόσο τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης παγκοσμίως. Ευρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων διεθνών τάσεων και επισήμων ερευνητικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων. Πρόκειται για έναν σύγχρονο διεπιστημονικό κλάδο που συνδυάζει γνώσεις Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την πιστοποίηση και παραγωγή νέων υλικών σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα. Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Π.Κ. καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ 179/1999 και 206/1999) από την ίδρυσή τους ανήκουν στη Σχολή Θετικών Επιστημών Κατόπιν ενεργειών των δύο Τμημάτων, και των αντίστοιχων Πρυτανικών Αρχών, οι απόφοιτοι των Τμημάτων μας απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα με το Π.Δ. 45 (ΦΕΚ 58/28.4.2009). Στο συγκεκριμένο Π.Δ. 45, άρθρο 1 παρ. 5, αναφέρεται ρητά: ” 5. ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών επιστημών”. Εν τούτοις, οι απόφοιτοι μας μέχρι τώρα δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κλάδο ΠΕ σε αντίθεση με τους αποφοίτους των λοιπών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, με αποτέλεσμα 1) να μη μπορούν να συμμετάσχουν σε κανένα διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
2) να στερούνται τη δυνατότητα να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί ακόμη και σε φροντιστήρια,
Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ, Κ.Ε.Σ. και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επίσης, δεν εντάσσονται σε κανέναν κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του Εθνικού Προσοντολογίου, ώστε να αποκτήσουν προσόν διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, η σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αντίθετα με τους αποφοίτους των λοιπών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, αλλά και των Πανεπιστημίων γενικότερα.
Τα Τμήματά μας στα 20 χρόνια λειτουργίας έχουν αναγνωρισθεί διεθνώς ως μονάδες Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Αριστείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, όπως κατέγραψαν και οι πρόσφατες Εξωτερικές Αξιολογήσεις της Α.Δ.Ι.Π. και κατατάσσονται στην κορυφή των Σχολών Θετικών Επιστημών συγκρινόμενα με παγκοσμίως αναγνωρισμένα αντίστοιχα Τμήματα της αλλοδαπής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο QS University Rankings by subject, του οργανισμού QS Quacquarelli Symonds και τα δύο Τμήματα κατατάσσονται στο θεματικό πεδίο Materials Science με πολύ υψηλό score για το 2019 (http://mkto-lon030269.com/U7fb00N0RI0VpU016h000gJ)
Τα ανωτέρω καταδεικνύουν την αδικία που γίνεται στους αποφοίτους των Τμημάτων μας. Ας σημειωθεί ότι απόφοιτοί μας διαπρέπουν σε βιομηχανίες και ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού (βλ. ιστοσελίδα του Τμήματος, www. materials.uoc.gr) το οποίο πιστοποιεί ότι η εκπαίδευση που παρέχει το Τμήμα μας αποτελεί διαβατήριο για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, και όχι μόνο).
Στην τελευταία αίτησή μας το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) αναγνώρισε για πρώτη φορά δικαίωμα διδασκαλίας μαθημάτων Τεχνολογίας Υλικών στα ΕΠΑΛ σε Α’ ανάθεση (Σεπτέμβριος 2019) και αυτή την στιγμή εκκρεμεί στο Υπουργείο στο γραφείο του Κ. Διγαλάκη, με αριθμό πρωτοκόλλου 462/24.01.2020 αίτηση ένταξής μας στον κλάδο ειδικοτήτων ΠΕ4 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 370) και την δημιουργία νέου ειδικότερου κλάδου (προέκτασης) στον κλάδο ΠΕ04 (π.χ. ΠΕ04.06).
Ζητούμε την στήριξή σας όσον αφορά ένταξη του πτυχίου Επιστήμης των Υλικών σε κλάδο Π.Ε. ώστε αφενός να μπορούν οι απόφοιτοί μας να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και αφετέρου να εναρμονιστεί η νομοθεσία της χώρας μας με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις. Θεωρούμε ότι η ένταξη των αποφοίτων των Τμημάτων μας σε κλάδο εκπαίδευσης θα έχει ως συνέπεια, συν τοις άλλοις, και την ενθάρρυνση υψηλότερης ποιότητας φοιτητών προς την Επιστήμη των Υλικών με μακροπρόθεσμα θετικές συνέπειες στη στελέχωση και ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της Οικονομίας της χώρας μας.
Τέλος, ζητούμε την στήριξή σας για να διορθωθεί αυτή η αδικία που αφορά άμεσα όχι μόνο τους αποφοίτους, αλλά και τις οικογένειές τους, αλλά και το Πανεπιστήμιο Κρήτης σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε επιπλέον στοιχείο ζητηθεί,

 

Με τιμή,

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Αννα Μητράκη, PhD
Καθηγήτρια